Orphan Structures - Why?

Vad är vitsen med Orphan structures för realisering av panter?

Under en lång tid har låga räntor, stor riskaptit och en gynnsam konjunktur lett till hög skuldsättning med få fall av större pantrealiseringar. En eventuellt kommande högre ränta, minskad tillgång på riskvilligt kapital, konjunkturnedgång med minskad lönsamhet i vissa branscher och en försvagad krona som ger ökande skulder i utländsk valuta, riskerar att ändra den bilden. I takt med att kapitalförvaltare sökt högre avkastning och risk i lågräntemiljön finns idag också betydligt fler långivare till antal och typ än traditionella banker, såväl i bilaterala lån som i obligationer och syndikerade lån.

När låneavtal ger rätt att realisera en pant vid låntagarens oförmåga att betala ränta eller kapitalbelopp eller vid andra avtalsbrott, kan en del frågor uppkomma för långivaren, exempelvis:

  • Skulle en forcerad försäljning av panten leda till stora värdeförluster?
  • Är långivaren bunden av regler om kapitaltäckning, så att mer eget kapital måste allokeras till ett ägande av panten efter realisering, än till ett lån med pantsatt säkerhet?
  • Är långivaren bunden av regler som begränsar perioden och formen för ägande av realiserade panter, såsom i lagen om bank- och finansieringsrörelse?
  • Är långivarna många och panten inte lämpligen delbar?
  • Påverkas långivarens kapitalbaserade nyckeltal negativt av att äga en realiserad pant?
  • Är ägandet och förvaltningen av den realiserade panten verksamhetsfrämmande och kräver externa resurser?

Om svaret på någon eller några av dessa frågor är ja, kan en Orphan structure för pantrealisering övervägas. En Orphan structure är en bolagsstruktur som fått sitt namn av att den inte ägs av den som tillför den en tillgång, ofta kallad Originatorn, utan ägs av en stiftelse eller en utländsk motsvarighet. Normalt är dess syfte begränsat till en specifik transaktion eller flera likartade transaktioner. Genom att den pantsatta tillgången överlåts till en Orphan structure kan en försäljning av panten därefter ske utan brådska och under ordnande former med liten påverkan på långivarens ordinarie verksamhet.

Strukturens självständighet och livskraft är viktig både för dess regelrätta bildande och för att åstadkomma ett godtagbart avskiljande av tillgångar från Originatorn. Förutom i pantrealiseringar används Orphan structures i värdepapperiseringar, där det är viktigt att tillgången som tillförts en Orphan structure är skyddad från Originatorns konkurs.

I en helsvensk Orphan structure används lämpligen en näringsdrivande stiftelse som yttersta ägare, för att uppnå flexibilitet. Stiftelsens ändamål måste övervägas noggrant, eftersom det är mycket svårt att ändra en stiftelses förordnande i efterhand. Stiftelsen äger normalt i sin tur ett svenskt aktiebolag, ett så kallat special purpose vehicle eller SPV, som i sin tur förvärvar den realiserade panten.

För att sätta upp en Orphan structure behövs en trustee/administratör som kan sätta upp och självständigt administrera en bolagsstruktur och jurister med erfarenhet av finansierings- eller obeståndshantering generellt och Orphan structures speciellt.

På GOT YOUR BACK har vi erfarenhet av att sätta upp och administrera Orphan structures och vi samarbetar regelbundet med Sveriges ledande advokatbyråer.